Cryo-SEM. Mosquito, nueron-antennal sensilla. Aedes aegypti.


Nueron associated with antennal sensilla. Cryo-SEM. Mosquito - Aedes egypti.